سقط جنین در اسلام

سقط جنین در اسلام

سقط جنین در اسلام

 

از آنجا که 42 کشور از 47 کشور در قاره آسیا مسلماننشین هستند، ابتدا به بررسی اجمالی سقط جنین از منظر اسالم میپردازیم. قوانین اسالمی در کشورهای مسلماننشین این منطقه به حل مسائل مورد اختالفی چون سقط جنین کمکشایانی میکند.  بر اساس دیدگاههای اسالمی، سقط جنین
شرعا حرام بوده و در قانون برای کسانی که به انجام این عمل مبادرت میورزند، هم مادر و هم پزشک، مجازات سنگینی وضع شده است. قرآن به عنوان مهمترین منبع و اساس قوانین اسالم، عبارت سقط جنین را بهوضوح بکار نبرده است، اما برای حق حیات اهمیت و تقدس وافری قائل میشود.

از دیدگاه قرآن نابودی حق حیات به ناحق برابر است با نابودی همه جامعه، به طوری که در آیه ۳۲ سوره مائده میفرماید: هر کس نفسی را بدون حق قصاص یا بی آنکه فساد و فتنهای در روی زمین بکند به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته است.  مذهب شیعه سقط را پس از لانه گزینی تخمک لقاح یافته حرام کرده است، اما علمای اهل سنت نظرات گوناگونی در این مورد مطرح کردند.

جهت خرید قرص سقط جنین خرید قرص سایتوتک خرید قرص میزوپروستول با این شماره 09059526944 تماس بگیرید.

سقط جنین در اسلام

 

از دیدگاه فقه جنین به طور کلی دو مرحله دارد:

1- مرحله قبل از دمیدهشدن روح که قبل از ۴ ماهگی مادر باردار است. زمان ولوج روح در بدن جنین، ابتدای به وجودآمدن نفس حیوانی است. در قرآن از اینمرتبه تحت عنوان »ثم أنشأناه خلقا آخر« یاد شده است. بنابراین گرچه تا قبل از ولوج روح به جنین، انسان کامل و بالفعل تحقق نیافته، اما انسان بالقوه هست، لذا الزم است حرمت آن حفظ شود؛

2- مرحله پس از ولوج روح. در این مرحله جنین حقوقی مانند انسان کامل دارد.

 

1ـ دیدگاه فقه شیعه نسبت به سقط جنین

اکثر فقها مراحل تکامل خلقت جنین را به سه قسم کلی تقسیم کردهاند. اگر فردی جنین را در هر یک از این مراحل از بین ببرد، معصیت کرده و بایستی دیه بپردازد. این مراحل عبارتند از:

1- قبل از کاملشدن خلقت به شکل انسان: نطفه که دیه سقط آن ۲ %دیه یک فرد کامل است. علقه (خون بستهشده) که دیه سقط آن ۴ %دیه یک فرد
کامل است. مضغه (شکلگیری گوشت) که دیه سقط آن ٩ %دیه یک فرد کامل است. شکلگیری استخوان که دیه سقط آن ٨ %دیه یک فرد کامل است؛

2ـ بعد از اتمام خلقت به صورت انسان و قبل از ولوج روح: دیه سقط جنین در این مرحله 10 %دیه یک فرد کامل است؛

3ـ بعد از ولوج روح: که دیه سقط آن به اندازه دیه یک فرد کامل است.

 

 

2ـ دیدگاه فقهی اهل سنت نسبت به سقط جنین

اهل سنت کمتر به مراتب مختلف جنین در تعیین دیه سقط آن اشاره کردهاند. مالکیه و شافعیه برای جنینی که به همراه مادرش کشته شود، دیهای جداگانه قائل نشدهاند و به صرف دیه مادر بسنده کردهاند، لذا یکی از شرایط تعلق دیه به جنین سقط شده این است که مادرش در اثر ضربهای که جنین سقط شده، سالم بماند. مالکیها، اولین مرحله تعلق دیه را علقه، دانستهاند برخالف شافعی و حنبلی که دیه را برای علقه نفی کرده و از مضغه، قائل به دیه شدهاند. در هر حال هر دو مذهب به حرمت سقط جنین پس از ۴ ماه توافق دارند.

 

انواع مجازات سقط جنین در اسالم عبارتند از:

الف ـ قصاص: مجازات ابتدایی قتل عمدی در حقوق جزای اسالم، قصاصنفس است؛

ب ـ دیه: در قانون مجازات اسالمی در ماده 1٠ آمده است: دیه مالی استکه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. همچنین در ماده۲٠۴ عنوان شدهاست دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به اولیای دم او داده میشود؛

ج ـ تعزیر: در فقه تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است )محمدی، 1۳٨٩ ش.( که نوع مجازات با توجه به اراده و قصد جنایت کار و همچنین میزان تکامل جنین متفاوت است، اگرچه در اسالم و قریب به اتفاق ادیان الهی سقط جنین منع شده است، عواقب و مشکالت ناشی از ممنوعیت مطلق سقط جنین باعث شد که کشورهای زیادی با نگرش واقعبینانه، سقط جنین قانونمند را در شرایط خاصی اجازه دهند. با استناد به بررسی جامع سازمان بهداشت جهانی در سال 1٠٠٠ در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسالمی نظیر بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، یمن، مالزی و پاکستان زمینه های جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم نمودهاند.  در مقابل، تعدادی از کشورها منجمله ایران، هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری واقعبینانه قرار ندادهاند.  در ادامه بهبررسی قوانین سقط جنین در کشورهای مختلف قاره آسیا میپردازیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *